zwroty

Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony u nas towar, zapoznaj się z pkt 14 naszego regulaminu. Znajdziesz w nim wszystkie informacje niezbędne do dokonania zwrotu. Wzory pism/maili znajdziesz w zakładce Regilamin

14 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub działający jako KPPK ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży dotyczącej danego Produktu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny odstąpienia (tzw. prawo do namysłu).
 2. Po otrzymaniu (doręczeniu) zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu, Klientowi będącemu Konsumentem lub działającemu jako KPPK przysługuje również prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży tego Produktu bez podawania przyczyny odstąpienia („ustawowe prawo odstąpienia”). W takim przypadku Klient w celu otrzymania zwrotu uiszczonych płatności, obowiązany jest dokonać zwrotu doręczonego Produktu do Sklepu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia objęcia zakupionego Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub działającego jako PKKP, bądź też od objęcia Produktu w posiadanie przez wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej, nie przysługuje Klientowi w przypadku:

  a) przekroczenia terminu 14 dni na założenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

  b) gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których naruszenie lub otwarcie uniemożliwia ich ponowną sprzedaż (np. produkty spożywcze, higieniczne, itp.) i Klient przed odstąpieniem od Umowy naruszył integralność takiego opakowania.

 4. Prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 5. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem lub działający jako KPPK zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, winien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informujące o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może być złożone przede wszystkim w drodze pisma wysłanego Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.
 6. W celu skutecznego zachowania przez Klienta terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, wystarczającym jest przesłanie przez Klienta będącego Konsumentem lub działającego jako KPPK informacji dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, Klient może skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej (po doręczeniu zakupionego Produktu), Klient jest obowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić zakupiony Produkt do Sprzedawcy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczającym jest odesłanie Produktu przez Klienta na adres Sprzedawcy: 05-088 Brochów, Brochów Kolonia 4c przed upływem ww. terminu.

  >>> Odeślij sprawnie towar za pomocą serwisu Furgonetka.pl <<<

 10. Dokonując zwrotu Produktu Klient obowiązany jest zabezpieczyć zwracany Produkt w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie transportu. Koszt wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego przez Klienta w sposób wykraczający poza zwyczajowy i konieczny zakres dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.
 12. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej (po doręczeniu zakupionego Produktu), Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego Produktu.
 13. Sprzedawca, w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że rzeczony Klient w sposób wyraźny zezwolił na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura ta zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Na wniosek Klienta Faktura korygująca może zostać wysłana do niego drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta, podany podczas składania Zamówienia.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, Umowę taką uważa się za niezawartą.