Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka plików cookies

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).
 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – RODO.
 1. Właściciel Sklepu dokłada szczególnej staranności w zakresie poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep internetowy.

§ 2 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Anna Krupa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki Anna Krupa, posiadająca NIP: 735-250-13-48, REGON: 120788660, e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl,
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem: https://sklep.dolinaroztoki.pl
 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w ramach wizyty na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.dolinaroztoki.pl, pod która działa Sklep;
 1. Konto Użytkownika – indywidualny (oznaczony Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie informatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta Sklepu oraz informacje o zakupionych przez niego produktach, dzięki któremu możliwa jest edycja wyżej wymienionych danych, a także korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w tym możliwość zakupu Produktów;
 1. Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie, mający postać fizyczną. Produkty są zbywane w ramach działalności Sklepu odpłatnie, chyba, że w ramach oferty danego produktu wyraźnie zastrzeżono inaczej;
 1. Formularz – wydzielone miejsce w systemie informatycznym Sklepu, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach, np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu ze Sklepem; 
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

§ 3 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, tj. korzystających ze strony internetowej prowadzonej pod adresem: jest Anna Krupa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki Anna Krupa, posiadająca NIP: 735-250-13-48, REGON: 120788660, e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl,

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Sklep wykorzystuje dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane poprzez ich przetwarzanie przez Administratorem danych osobowych w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO;

 • w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień Produktów w Sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • w celu rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń związanych z zawartą umową zakupu produktów w Sklepie internetowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • w celu kierowania do Użytkowników przez Sklep internetowy treści marketingowych, w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 f) RODO; uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Użytkowania treści marketingowych Sklepu internetowego w okresie świadczenia przez Sklep na rzecz Użytkowania usług drogą elektroniczną oraz dodatkowo w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę;
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronie Sklepu internetowego, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;
 • w celu wykorzystywania plików cookies na stronie Sklepu internetowego i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 f) RODO, uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników sprzedaży oraz działań marketingowych;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 f) RODO.

3. Komu Sklep przekazuje dane osobowe Użytkowników?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT do Sklepu internetowego;
 2. podmioty świadczące na rzecz Sklepu internetowego usługi księgowe, badania jakości obsługi, usługi analityczne i marketingowe;
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 5. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Użytkownika na podstawie przepisów prawa.

4. Czy Sklep będzie przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie Sklep internetowy nie planuje przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. Na jaki okres czasu Sklep zbiera dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników będą zbierane i przetwarzane przez Sklep internetowy przez następujące okresy:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży Produktów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży Produktów; 
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w tym zakresie;
 • w przypadku, w którym Sklep internetowy wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na  rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną;
 • w przypadku, w którym Sklep internetowy wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces w wyniku, którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez Sklep internetowy działania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie są zautomatyzowane i nie wpływają na sytuację Użytkownika, a także na podejmowane przez niego decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Sklep internetowy informuje, iż  nie zamierza profilować danych osobowych Użytkowników.

 1. Jakie dane osobowe należy podać do Sklepu internetowego by skorzystać z jego usług?

Warunkiem skorzystania z usług Sklepu internetowego jest podanie przez Użytkownika: imienia i nazwiska oraz adresu e-maila, jak również w przypadku żądania ich jako obowiązkowe: adresu zamieszkania, numeru Pesel, numeru telefonu Użytkownika.

W przypadku przedsiębiorców należy nam podać: nazwę przedsiębiorcy, numer NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego).

 1. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Sklep ich danych osobowych?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii. 
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli w ocenie Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe, możesz zażądać ich usunięcia.

4. Ograniczenia przetwarzania danych.

Każdy Użytkownik może zażądać aby Sklep ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem zadań, jeżeli w ocenie Użytkownika Sklep ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub jeżeli Użytkownik nie chce, aby Sklep je usunął, bo będą mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw „marketingowy”  Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – Sklep zaprzestanie przetwarzania jego danych w tym celu.

 1. Prawo do przenoszenia danych.

Każdy Użytkownik ma prawo otrzymać od Sklepu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) swoje dane osobowe, które dostarczył do Sklepu na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik może także zlecić do sklepu przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy Użytkownik, który uważa, że Sklep przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Sklep przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownik może  skorzystać z ww. praw przesyłając wniosek na adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@schroniskoroztoka.pl.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży Produktów przez Sklep. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Sklep lub brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia dane przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Linki odsyłające do innych stron.

Na stronie Sklepu internetowego mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator danych osobowych nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności lub Regulaminem tych stron internetowych.

12. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

W przypadku ustalenia przez Sklep, że zgromadził dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), Sklep podejmie odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia danych osobowych ich dziecka, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres e-mail Sklepu: sklep@schroniskoroztoka.pl.

§ 4 Formularze

Administrator danych osobowych stosuje następujące rodzaje Formularzy w Sklepie internetowym:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora danych osobowych i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy usprawnieniu komunikacji. Nie jest on udostępniany osobom trzecim.  

Formularz zamówienia w Sklepie internetowym – składając zamówienie w Sklepie internetowym Użytkownik musi podać określone dane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu internetowego w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych osobowych, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych.

Dane, które należy wskazać to: imię, nazwisko, nazwa firmy i NIP (w przypadku dokonywania zamówienia w ramach działalności gospodarczej), adres zamieszkania lub siedziba firmy (w przypadku dokonywania zamówienia w ramach działalności gospodarczej), ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada założone w Sklepie internetowym Konto Użytkownika, to po zalogowaniu się na swoje Konto będziesz mógł wykonać dalsze kroki związane ze złożeniem zamówienia.

Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po ich wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto przez czas wskazany przepisami prawa nr. przepisów o rachunkowości (np. przez okres, w którym powinny być przechowywane faktury VAT).

Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – w przypadku nabyci Produktów w Sklepie  Użytkownik może złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. W tym celu Administrator danych osobowych umożliwia Użytkownikowi wypełnienie formularza reklamacyjnego lub formularza odstąpienia od umowy załączonych do Regulaminu Sklepu internetowego. Użytkownik może wykonać te czynności również bez wypełniania formularza, jednakże wskazując odpowiednie dane.

Korzystając z ww. Formularzy należy wskazać następujące dane: imię, nazwisko lub nazwa Użytkownika (jeżeli Użytkownik posiada założone w Sklepie internetowym Konto Użytkownika), adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres e-mail, nr rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot wpłaconych środków pieniężnych).

Formularz rejestracyjny założenia Konta Użytkownika w Sklepie internetowym – w chwili dokonywania zakupów w Sklepie możliwe jest założenie Konta Użytkownika. W tym celu, Użytkownik powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby formy, nr NIP, a następnie wybrać Hasło.

Obowiązkowe są dane oznaczone gwiazdką, bez ich podania nie będzie możliwe założenie Konta Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Nie będziemy przekazywać danych pozyskanych z Formularzy osobom trzecim.

§ 5 Polityka plików cookies

Strona internetowa działająca pod adresem: wykorzystuje pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystanie ze strony i analiza zachowań Użytkowników w ramach strony.

Pliki cookies dzielą się na: 

cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,

cookies stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika;

cookies podmiotów zewnętrznych – pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych.

Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies przez tę przeglądarkę.

Czy można zrezygnować z akceptowania plików cookies ?

Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Użytkownik winien jednak wcześniej zwrócić uwagę, że pliki cookies służą wygodzie Użytkownika z korzystania ze strony. Całkowite wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to, nasza strona internetowa będzie wyświetlać się w przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może nie działać poprawnie.

Informacje na temat Google Analytics i plikach cookies Google`a.

Strona internetowa Sklepu internetowego korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajduje się w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies ?

W każdej chwili Użytkownik może usunąć ciasteczka ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W przeglądarce Google Chrome
 1. W prawym górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
 4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  • Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
   Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Firefox
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Opera
Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.
W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
 • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
 • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

§ 6 Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na stronę Sklepu internetowego Użytkownik zobaczy komunikat dotyczący plików cookies. Użytkownik może je zaakceptować lub skorzystać z działania wskazanego w komunikatach. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody. Jeśli Użytkownik nie chce tej zgody wyrazić winien zmienić ustawienia plików cookies lub opuść Sklep. Użytkownik możesz, także zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją przedstawioną powyżej.

§ 7 Logi serwera
 1. Należy zwrócić uwagę, że korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Sklepu.
 1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera. Logi składają się z m.in. z adresu IP Użytkownika, daty i czasu serwera, informacji z jakiej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego korzysta Użytkownik.
 1. Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 1. Administrator danych osobowych nie wykorzystuje logów serwera do identyfikacji Użytkowników.