regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://sklep.schroniskoroztoka.pl, zwanego dalej: „Sklepem”. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Anna Krupa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki Anna Krupa, posiadająca numer NIP: 735-250-13-48 oraz numer REGON: 120788660, posługująca się adresem e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl zwana dalej: „Administratorem Sklepu”.
 1. Kontakt ze Sklepem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana korzystaniem ze Sklepu, dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie bez rejestracji, staje się jego Klientem. Każdy Klient Sklepu obowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności oraz do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przestrzegania w ramach korzystania ze Sklepu.
 1. Wszelkie ceny zamieszczone w Sklepie są podawane w złotych polskich. Ceny zamieszczone w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi w sobie podatek VAT.
 1. Występujące w ramach oferty Sklepu promocje nie łączą się. Kupujący może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że w zakresie danej promocji ustalony został i obowiązuje osobny Regulamin Promocji, jednoznacznie przewidujący w swych zapisach możliwość korzystania z tej promocji łącznie z innymi promocjami lub możliwość korzystania z kilku promocji na raz w ramach jednego zakupu.

2 Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 • Administrator Sklepu – właściciel Sklepu internetowego wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • Kupujący / Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach działalności Sklepu i dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, działając jako Konsument, Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta lub Przedsiębiorca;
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca w ramach działalności Sklepu zakupu produktu lub usługi niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta (dalej: KPPK) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca w ramach działalności Sklepu zakupu, który nie jest związany z prowadzeniem przez nią jej działalności gospodarczej;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca w Sklepie zakupu produktu lub usługi w związku z tą działalnością;
 • Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie, mający postać fizyczną. Produkty są zbywane w ramach działalności Sklepu odpłatnie, chyba, że w ramach oferty danego produktu wyraźnie zastrzeżono inaczej;
 • Opis produktu – tekst znajdujący się na stronie konkretnego Produktu, opisujący ten Produkt;
 • Cena – jest to ustalona przez Sklep i pokrywająca wszystkie koszty producenta ilość pieniędzy za jaką Klient może nabyć dany Produkt w Sklepie.
 • Zamówienie – czynność zawierająca oświadczenie woli Klienta zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, w ramach której spełnione zostanie świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Kod kuponu – kod dostępowy otrzymywany od Administratora Sklepu, uprawniający do uzyskania rabatu w ramach zakupu Produktów w Sklepie;
 • Użytkownik Konta – osoba posiadająca założone w Sklepie Konto;
 • Konto – indywidualny (oznaczony Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie informatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego w wyniku Rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja wyżej wymienionych danych, a także korzystanie przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu, w tym możliwość zakupu Produktów;
 • Rejestracja Konta – wypełnienie odpowiednich pól Formularza Zamówienia celem nabycia Produktu z zaznaczeniem pola „Stwórz Konto” celem utworzenia Konta;
 • Rejestracja celem dokonania Zamówienia – wypełnienie odpowiednich pól Formularza Zamówienia bez zaznaczenia pola „Stwórz Konto” (tzw.: „Zamówienie bez rejestracji”);
 • Koszyk – element funkcjonalności Sklepu za pomocą, którego Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: liczba zakupionych produktów, dane adresowe, dane do faktury, itp.;
 • Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Kupującego, w szczególności za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, w wyniku której Kupujący nabywa Produkt lub Produkt w formie elektronicznego od Sprzedawcy;
 • Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji Konta;
 • Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta w procesie Rejestracji Konta;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach działalności Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron tej Umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 • Operator płatności– System płatności PayU – prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym;
 • Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze produktu w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego produktu;
 • Voucher – dokument w postaci ceramicznej wystawiony przez Sklep, posiadający indywidualny numer, umożliwiający realizację określonych usług pobytowych w Schronisku PTTK w Dolinie Roztoki, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu;
 • Posiadacz Vouchera – każdy Klient dysponujący wystawionym przez Sklep Voucherem, o którym mowa w pkt 25 powyżej;
 • Realizacja Vouchera – wymiana Vouchera przez Nabywcę Voucherem na oferowane przez Administratora Sklepu usługi;
 • Wpis – wszelkie wpisy zamieszczone w Sklepie przez Użytkownika Konta w ramach opinii o produkcie;
 • Publikacja – tekst opublikowany przez Administratora Sklepu na stronie internetowej Sklepu.

3 Zasady dokonywania zakupów

 1. Zakupy w Sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://sklep.schroniskoroztoka.pl mogą być dokonywane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych działające we własnym imieniu oraz / lub działające jako uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które posiadają aktywne konto poczty elektronicznej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.
 1. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny stanowią wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowiąc oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog Produktów w Sklepie ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowiąc oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostały złożone.
 1. Zamówienia w Sklepie internetowym są realizowane na terenie Polski.
 1. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 1. Administrator Sklepu wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT. Dokument ten jest dołączony do wysłanego Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, faktura zostanie mu przesłana na wskazany przez niego adres e-mail.
 1. Administrator Sklepu informuje, iż zdjęcia prezentujące Produkty oferowane w Sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd danego Produktu może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, co może zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów, rozdzielności ekranu, itp. na odbiorniku Klienta na którym wyświetlane jest zdjęcie Produktu. W przypadku gdyby zakupiony Produkt nie spełniał wymagań Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

4 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Kupującemu przed zawarciem Umowy sprzedaży w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej:
 2. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. W celu skorzystania ze Sklepu niezbędne jest jednak aby Kupujący uprzednio:
 • zaakceptował niniejszy Regulamin poprzez złożenie stosowanego oświadczenia

oraz

 • złożył oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku dokonania w Sklepie przez Klienta, jego dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail zostają zachowane w systemie informatycznym Sklepu, a sam Klient uzyskuje status “Stałego Klienta”. Składając kolejne zamówienie i podając ww. dane osobowe, Klient zostanie rozpoznany przez system informatyczny Sklepu.

5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Do skorzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
 • dostępu do Internetu;
 • poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
 • czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym Sklepu, którym Sklep się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej, w wyniku czego nie otrzyma on wiadomości e-mail od Sprzedawcy lub nie będzie mógł przesłać własnej wiadomości e-mail do Sprzedawcy.

6 Zawarcie umowy i jej wykonanie

 1. Sprzedawca wskazuje, a Kupujący w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są zbywane odpłatnie.
 1. Dokonywanie przez Kupującego zakupu Produktu w Sklepie możliwe jest zarówno bez rejestracji Konta w systemie informatycznym Sklepu, jak i po rejestracji Konta przez Klienta w systemie informatycznym Sklepu.
 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wypełnienia przez Kupującego następujących warunków:
 • Złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 • Złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora Sklepu jego danych osobowych (podanych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia),
 • Złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o akceptacji Ceny za  Produktu, poprzez kliknięcie w ramach Zamówienia przycisku oznaczonego jako: „Kupuję i płacę”.
 1. Dodatkowo Kupujący działający w ramach zakupu Produktu w Sklepie jako KPPK ma możliwość zaznaczenia w Zamówieniu opcji dokonywania zakupu Produktu bez związku z zawodowym charakterem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji wobec Kupującego działającego jako KPPK stosowane są przepisy dotyczące Konsumentów.
 1. W celu dokonania przez Kupującego Zamówienia wybranego przez niego Produktu z oferty Sklepu Kupujący winien wykonać następujące czynności:
 • Wyszukać interesujący go Produkt i następnie dodać przedmiotowy Produkt do Koszyka (poprzez klikając dedykowanego do tego przycisku „Dodaj do Koszyka”),
 • Przejść do strony Koszyka (poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz Koszyk”) oraz zweryfikować parametry dotyczące zamawianego Produktu (tj.: rodzaju zamawianego Produktu, ilości zamawianego Produktu, Cenę Produktu oraz ewentualną możliwości zastosowania względem wybranego Produktu obowiązującego Kodu rabatowego) i następnie zatwierdzić wybór Produktu wraz zweryfikowanymi danymi o Produkcie poprzez kliknięcie dedykowanego do tego przycisku „Przejdź do kasy”,
 • Wypełnić Formularz Zamówienia, poprzez uzupełnienie wszystkich rubryk oznaczonych jako pola obowiązkowe, zgodnymi ze stanem rzeczywistym danymi Kupującego, przy czym zawsze obowiązkowe jest wskazanie przez Kupującego następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (na który zostanie przesłana faktura VAT  – jeśli Kupujący wyraził zgodę na taką formę dostarczenia ww. dokumentu), ponadto w przypadku Kupującego działającego jako Przedsiębiorca, obowiązkowe jest wskazanie dodatkowo: firmy, siedziby firmy lub adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP,
 • Jednoznacznie wyrazić wolę dokonania zakupu wybranego Produktów / wybranych Produktów oraz potwierdzić świadomość konieczności dokonania zapłaty za wybrany Produkt / Produkty, kliknięcie dedykowanego do tego przycisku „Kupuję i płacę”,
 • uiścić Cenę za Produkt za pośrednictwem systemu płatności PayU na rachunek wskazany przez Sprzedawcę,
 • pobrać fakturę VAT przesłaną przez Sprzedawcę na z adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w toku składania Zamówienia.
 1. Zatwierdzenie przez Kupującego Formularza Zamówienia z podanymi przez kupującego danymi osobowymi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o podaniu podane w Formularzu Zamówienia prawdziwych danych. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie w Formularzu Zamówienia nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 1. Sprzedawca podejmie starania, aby zakupiony przez Kupującego Produkty /Produkty zostały przesyłane na adres wskazany przez Kupującego, niezwłocznie po jego zakupie, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zaksięgowania zapłaty przez Kupującego Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy. Termin wysyłki produktu, wskazany w zdaniu poprzedzającym, nie biegnie w dni ustawowo wolne od pracy, ulegając w dniu ustawowo wolne od pracy zawieszeniu.
 1. Kupującego obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili umieszczenia go w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnie obowiązujących w tym czasie promocji.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Cen jaka obowiązuje w Sklepie w odniesieniu do oferty zakupu danych Produktów. Zmiana Ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Sklepu.
 1. Za zakup każdego Produktu wystawiana jest faktura VAT w procesie składania Zamówienia. Kupujący w ramach akceptacji niniejszego regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz w ramach Zamówienia może wyrazić zgodę na przesłanie mu faktury VAT w formacie pliku na adres wskazanej w Zamówieniu poczty elektronicznej.
 1. Umowa sprzedaży jest wykonana i zakończona z chwilą dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Kupującego w toku składania Zamówienia.

7 Zasady rejestracji Konta

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Klienta jest bezpłatne i dobrowolne. Brak Konta nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień. Rejestracja Konta daje możliwość Klientowi w szczególności do: podglądu złożonych Zamówień oraz zmiany swych danych.
 1. W celu dokonania Rejestracji Konta należy wypełnić obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką w Formularzu Zamówienia i zaznaczyć opcję „Stwórz Konto”.
 1. W ramach procedury Rejestracji Konta Klient obowiązany jest wskazać co najmniej następujące dane:
 2. imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.
 1. Klient dokonując Rejestracji Konta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym Polityką prywatności oraz, że w pełni akceptuje ich treść (w tym zawarte w nich postanowienia), jak również, że zobowiązuje się do ich przestrzegania, mając świadomość, iż złożenie ww. oświadczeń jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do nabywania Produktów, czy korzystania z Konta.
 1. Klient w ramach dokonywanej Rejestracji Konta obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe (wskazane w pkt 3 lit. a-b powyżej). Jednocześnie Klient zapewnia, iż podane przez niego dane nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, jak również obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, co ma również zastosowanie do podawanych w ramach Rejestracji Konta – Hasła oraz adresu e-mail (jako Loginu do Konta).

8 Zasady funkcjonowania Konta

 1. Konto zostaje utworzone z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji Konta przez Klienta, tj. wyboru przez Klienta w Sklepie pola “Stwórz Konto” i wprowadzeniu wymaganych tam danych osobowych Klienta lub po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaznaczenia opcji “Stwórz Konto”.
 1. Administrator Sklepu może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić Rejestrację Konta od uwiarygodnienia danych wpisanych w opcji “Stwórz Konto” lub w Formularzu Zamówienia.
 1. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji Konta pomiędzy Administratorem Sklepu a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa w zakresie dotyczącym korzystania przez Klienta z Konta, w wyniku której Klient uzyskuje statut: „Użytkownika Konta”.
 1. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może on posiadać tylko jedno Konto.
 1. Użytkownik Konta zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki nieprzestrzegania powyższych warunków przez Użytkownika Konta.
 1. Użytkownik Konta jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu o każdym przypadku utraty Hasła, a także o możliwym wejściu w jego posiadanie przez osobę trzecią.
 1. Konto jest integralnym elementem Sklepu.
 1. Rejestracja Konta przez Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.
 1. Rejestracji Konta prowadzącej do uzyskania uzyskuje statutu: „Użytkownika Konta” może dokonać osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – pod warunkiem, że Rejestracji Konta dokona osoba uprawniona do jej reprezentacji.
 1. Użytkownik Konta może w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, zawiesić korzystanie z Konta (dalej: „Dezaktywacja Konta”), bądź zrezygnować z korzystania Konta składając w tym zakresie oświadczenie woli Administratorowi Sklepu (dalej: „Usunięcie Konta”).
 1. W  celu Dezaktywacji Konta lub Usunięcia Konta Użytkownik Konta winien wysłać na adres e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl wniosek o dokonanie ww. czynności przez Administratora Sklepu.
 1. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Konta, o której mowa w pkt 3 powyżej.
 1. W przypadku Dezaktywacji Konta, ponowna jego aktywacja następuje na wniosek Użytkownika Konta przesłany na adres e-mail: sklep@schroniskoroztoka.pl. Ponownej aktywacji Konta dokonuje dokonać Administrator Sklepu, po uprzedniej weryfikacji przyczyn zawieszenia oraz potwierdzeniu możliwości ponownej aktywacji Konta.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie możliwość odmowy ponownej aktywacji Konta, w przypadku wniosku Użytkownika Konta o aktywację Dezaktywowanego Konta, w sytuacji, w której z uwagi na czynniki techniczne systemu informatycznego Sklepu niezależne od Administratora Sklepu ponowna aktywacja Konta będzie niemożliwa lub będzie wymagać znacznego nakładu pracy.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Konta umowy o korzystanie z Konta, o której mowa w pkt 3 powyżej, z ważnych i niezależnych od Administratora Sklepu przyczyn, mających istotne znaczenie dla działalności Sklepu, jak np. zmiana obowiązujących przepisów prawa.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie także możliwość odmowy sprzedaży Produktu Klientowi, rejestracji Konta, dokonania zablokowania Konta oraz rozwiązania umowy o korzystanie z Konta, o której mowa w pkt 3 powyżej – w przypadku naruszenia przez Użytkownika Konta powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień ujętych w niniejszym Regulaminie.

9 Zasady zamieszczania Wpisów (opinii o produkcie) w Sklepie

 1. Użytkownik Konta może zamieścić w Sklepie Wpis dotyczący zakupionego przez niego Produktu.
 1. Wyświetlenie Wpisu związanego z określonym Produktem w Sklepie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlenie informacji o danym Produkcie, którego dotyczy zamieszczony Wpis.
 1. Dokonując Rejestracji Konta Użytkownik Konta zezwala Administratorowi Sklepu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączenie do treści Wpisu treści pochodzących od Użytkownika Konta lub włączenie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego Użytkownika Konta.
 1. Niedopuszczalne jest publikowanie w Sklepie Wpisów zawierających:
 • wulgaryzmy oraz zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe,
 • reklamy oraz przekazy stanowiące reklamę ukrytą,
 • komunikaty prasowe, komunikaty medialne, itp.,
 • pochodzące od osób trzecich teksty mające charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba, że publikacja taka mieści się w granicach tzw. „prawa cytatu”,
 • treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,
 • treści pisane w języku innym niż polski,
 • zgłoszenia dotyczące błędów redaktorskich.
 1. Użytkownik Konta zamieszcza Wpis w Sklepie na własną odpowiedzialność.
 1. Wpisy naruszające zasady określone w ust. 4 powyżej, będą przez Administratora Sklepu usuwane.

10 Informacje o produktach spożywczych

 1. W Sklepie internetowym zamieszczone są informacje o oferowanych do sprzedaży Produktach mających charakter produktów spożywczych, takie jak: producent, opis produktu, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności produktu, itp.
 1. Sklep internetowy dokłada starań, aby informacji o Produktach, o których mowa w ust. 1 powyżej, były prawidłowe i aktualne.
 1. Przed użyciem produktów, o których mowa w ust. 1, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

11 Warunki i zasady sprzedaży Voucherów

 1. Nabywca Vouchera wraz z nabyciem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Voucher może być realizowany wyłącznie w Schronisku PTTK Dolina Roztoki (adres: Brzegi, 34-532 Brzegi).
 1. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
 1. Voucher może by wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
 1. Vouchery maja postać ceramiczną i każdy z nich będzie oznaczony indywidualnym numerem weryfikacyjnym.
 1. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy.
 1. Administrator Sklepu ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku gdy:
 1. upłynął termin ważności Vouchera;
 • nie dokonano wcześniej rezerwacji w Schronisku;
 • obłożenie w Schronisku jest zbyt wysokie lub brak jest wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę Vouchera;
 • uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczyt danych zapianych na Voucherze.
 1. Voucher może być realizowany w ramach dostępności Schroniska po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 1. Voucher można kupić za określone kwoty, tj.: 100 zł, 200 zł, 500 zł.
 1. Vouchery można sumować.
 1. Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba Kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.
 1. Voucher jest ważny w terminie określonym w Voucherze.
 1. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

12 Warunki i zasady rezerwacji miejsca na Szkoleniu – Zimowe ABC – przedpłata.

 1. Osoba zainteresowana Szkoleniem – Zimowe ABC może zarezerwować udział w Szkoleniu wpłacając za pośrednictwem Sklepu przedpłatę w wysokości 300 zł. Przedpłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje rezerwację noclegu w Schronisku oraz ma charakter bezzwrotny (tj. jest niezależna od uiszczenia przez Klienta dalszej opłaty za Szkolenie – Zimowe ABC, w przypadku przeprowadzenia tego Szkolenia).
 1. Szkolenie – Zimowe ABC jest przeprowadzane przez podmiot trzeci, niezależny od Sklepu. Klient rezerwujący za pośrednictwem Sklepu udział w Szkoleniu – Zimowe ABC obowiązany jest uiścić pozostałą opłatę za Szkolenie, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem do organizatora szkolenia.
 1. Minimalna ilość osób niezbędna do przeprowadzenia Szkolenia – Zimowe ABC wynosi 4 osoby. W przypadku braku wymaganej liczby osób do udziału w Szkoleniu, Szkolenie to nie jest przeprowadzane o czym Sklep powiadomi Klientów, którzy dokonali rezerwacji, w drodze korespondencji e-mail na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W takim przypadku Sklep dokonuje również na rzecz Klientów zwrotu uiszczonej przez nich przedpłaty o której mowa w ust. 1 powyżej.

13 Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania Produktów bez wad.
 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w sprawach dotyczących sprzedawanych mu przez Sklep Produktów.
 1. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Klientów działających jako KPPK prawo do zgłoszenia przez nich reklamacji w zakresie nabytych w sklepie Produktów, przysługuje im, gdy Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na Produkt wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@schroniskoroztoka.pl.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji, informując Klienta o dalszym postępowaniu w drodze korespondencji przesłanej na adres e-mail Klienta składającego reklamację.
 1. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub tez złożyć reklamację napisaną samodzielnie, bez wykorzystania ww. formularza.
 1. W przypadku sprzedaży przez Sklep Produktu w na rzecz Klienta działającego jako Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy w zakresie dotyczącym Produktu sprzedanego takiemu Klientowi.

14 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub działający jako KPPK ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży dotyczącej danego Produktu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny odstąpienia (tzw. prawo do namysłu).
 2. Po otrzymaniu (doręczeniu) zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu, Klientowi będącemu Konsumentem lub działającemu jako KPPK przysługuje również prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży tego Produktu bez podawania przyczyny odstąpienia („ustawowe prawo odstąpienia”). W takim przypadku Klient w celu otrzymania zwrotu uiszczonych płatności, obowiązany jest dokonać zwrotu doręczonego Produktu do Sklepu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia objęcia zakupionego Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub działającego jako PKKP, bądź też od objęcia Produktu w posiadanie przez wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej, nie przysługuje Klientowi w przypadku:

  a) przekroczenia terminu 14 dni na założenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

  b) gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których naruszenie lub otwarcie uniemożliwia ich ponowną sprzedaż (np. produkty spożywcze, higieniczne, itp.) i Klient przed odstąpieniem od Umowy naruszył integralność takiego opakowania.

 4. Prawo do odstąpienia od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 5. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem lub działający jako KPPK zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, winien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informujące o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może być złożone przede wszystkim w drodze pisma wysłanego Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.
 6. W celu skutecznego zachowania przez Klienta terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, wystarczającym jest przesłanie przez Klienta będącego Konsumentem lub działającego jako KPPK informacji dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, Klient może skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej (po doręczeniu zakupionego Produktu), Klient jest obowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić zakupiony Produkt do Sprzedawcy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczającym jest odesłanie Produktu przez Klienta na adres Sprzedawcy: 05-088 Brochów, Brochów Kolonia 4c przed upływem ww. terminu.
 10. Dokonując zwrotu Produktu Klient obowiązany jest zabezpieczyć zwracany Produkt w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie transportu. Koszt wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego przez Klienta w sposób wykraczający poza zwyczajowy i konieczny zakres dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.
 12. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej (po doręczeniu zakupionego Produktu), Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego Produktu.
 13. Sprzedawca, w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że rzeczony Klient w sposób wyraźny zezwolił na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura ta zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Na wniosek Klienta Faktura korygująca może zostać wysłana do niego drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta, podany podczas składania Zamówienia.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej, Umowę taką uważa się za niezawartą.

15 Odpowiedzialność Administratora Sklepu

Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. nieprawidłowe działanie oprogramowania po stronie Klienta, w szczególności za zablokowanie lub przesłanie do skrzynki spam wiadomości e-mail Sprzedawcy przez konto poczty elektronicznej Klienta lub oprogramowanie zainstalowane na jego komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym z którego korzysta,
 2. brak możliwości dostępu przez Klienta do Sklepu wynikającego z przyczyn niezależnych od Administratora Sklepu, w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub świadczący usługi hostingowe,
 3. niezamierzone błędy w obsłudze Sklepu,
 4. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu,
 5. złośliwą lub naruszającą prawo działalność innych użytkowników Internetu.

16 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniana wszystkim Klientom na stronie internetowej: sklep.schroniskoroztoka.pl w taki sposób, aby:
 • Klient oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi treść ta służy,
 • Klient oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie,
 • w razie wątpliwości, co do treści Regulaminu Klient mógł zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie interpretacyjne w zakresie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, a Sprzedawca mógł dokonać wyjaśnień znaczenia wskazywanych przez Klienta postanowień Regulaminu, przy czym zastrzega się, że poczynione przez Sprzedawcę wyjaśnienia nie mają charakteru wiążącego.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 1. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu, poprzez umieszczenie wiadomości o zmianach oraz ujednoliconej treści Regulaminu (zawierającej wprowadzone zmiany), na stronie Sklepu, przez co najmniej 14 dni.
 1. W razie dokonania zmiany w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Sklepie.
 1. Zamówienia dokonane przez Klientów przed wejściem w życie danych zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 1. W okresie pomiędzy opublikowaniem tekstu jednolitego nowej wersji Regulaminu (uwzględniającej wprowadzone zmiany) w Sklepie, a jego wejściem w życie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu, gdyż zalogowanie do Konta lub jakakolwiek inna czynność w Sklepie, dokonane przez Klienta po wejściu w życie tekstu jednolitego nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją przez niego nowej zmienionej treści Regulaminu.
 1. Klient, który nie godzi się na zmianę Regulaminu winien usunąć swoje Konto i powstrzymać się od korzystania ze Sklepu.
 1. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora Sklepu lub innych podmiotów z nim współpracujących, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Administratora Sklepu, bądź przez te podmioty.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo zamieszczania w Sklepie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam i treści promocyjnych.
 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszenia działalności Sklepu, powiadamiając o tym Klientów na stronie Sklepu. Zaprzestanie lub zawieszenie działalności Sklepu może nastąpić po upływie, co najmniej 7 dni, od dnia opublikowania  wyżej wymienionego powiadomienia.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonymi do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.

  

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY